Informační bezpečnost

V rámci řešení informační bezpečnosti se věnujeme následujícím činnostem:

  1. Analýza situace, assesment. V rámci analýzy situace je prováděno vyhodnocení bezpečnostní situace ve firmě. Výstupem je analytický dokument, popisující například procesy ve firmě z hlediska informační bezpečnosti, rizika, která z nich plynou a návrh opatření k zvýšení zabezpečení dat a informací, včetně prioritizace následných kroků.
  2.  Strategie – v rámci této fáze vytváříme či aktualizujeme například bezpečností politiky, plány pro případ bezpečnostních incidentů a havárií.
  3. Technologické projekty – zde jsou prováděny penetrační testy za účelem zjištění skutečného stavu technologického zabezpečení, jsou aktualizovány firewally a další bezpečností software.
  4. Řešení zbytkových rizik – jsou řešena zbytková rizika s nižší prioritou.

Koloběh činností v rámci řešení informační bezpečnosti představuje následující obrázek:

it_sec_kolobeh


Archives