Řízení projektů

Partner pro Vaše projekty

Projekty k řízení přebírám v různých fázích projektového cyklu. Vždy je ideální, pokud projekt k řízení přebírám již na začátku a mohu optimálně naplánovat jeho průběh. Ne vždy je to však možné. Proto mohu do projektu vstoupit v jeho průběhu, ať již z důvodu potřeby řešení nevyhovujícího stavu, nebo dokonce pro zahájení krizového řízení projektu.

Pokud potřebujete posílit pouze určitou oblast projektových činností, je možné objednat mé služby pouze pro určitou oblast projektových činností, například:

 • audit projektu
 • supervizi či oponenturu projektu
 • zavedení metodiky projektového řízení
 • kompletní přípravu projektu
 • posouzení realizovatelnosti či studii proveditelnosti
 • vytvoření / posouzení plánu projektu
 • vytvoření / posouzení plánu řízení rizik
 • a samozřejmě další

Analýzy, konzultace

Další skupinou služeb, které lze objednat, jsou konzultace a analýzy firemních procesů, jejichž výstupem mohou být podklady pro přípravu vlastních projektů, a návrhy konkrétních řešení. Oblasti, na které se v oblasti business procesů zaměřuji, jsou zejména:

 • automotive, doprava
 • smart technologie / Smart Cities / Smart Homes
 • elektronický oběh dokumentů
 • workflow schvalování faktur
 • a další

Archives